- 14 Kwiecień 2024    |    Imieniny: Julianna, Justyna, Walerian
Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 Tabela okresów polowań

sporządzona na podstawie Dz.U.05.48.459  2009.10.16   [ zm. Dz.U.2009.163.1303]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA  z dnia 16 marca 2005 r.  w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne  (Dz. U. z dnia 25 marca 2005 r.)

 

 

 

Zwierzyna i ptactwo
łowne

 

okres polowań

 

łoś
(Alces alces)
 byki
klempy
łoszaki

obejmuje się całoroczną ochroną.

 

 

 

jeleń szlachetny
(Cervus elaphus)
byki od dnia 21 sierpnia do końca lutego
łanie od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,
cielęta od dnia 1 października do końca lutego

 

jeleń sika
(Cervus nippon)
byki,
łanie,
cielęta

od dnia 1 października do dnia 15 stycznia

 

 

daniel
(Dama dama)
byki

od dnia 1 października do dnia 31 stycznia

łanie,
cielęta

od dnia 1 października do dnia 15 stycznia

 

 

sarna
(Capreolus capreolus)
kozły

od dnia 11 maja do dnia 30 września

kozy i
koźlęta

od dnia 1 października do dnia 15 stycznia

 

 

dzik
(Sus scrofa)
odyńce
wycinki, przelatki warchlaki
przez cały rok - za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego
lochy od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia;

 

 

muflon
(Ovis aries musimon)
tryki od dnia 1 października do końca lutego
owce i
jagnięta
od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
  lis
(Vulpes vulpes)

 

od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;

 

borsuk
(Meles meles)

 

od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których wystepuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok;
obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok

 

kuna leśna
(Martes martes)

 

od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok;

 

kuna domowa
(Martes foina)

 

tchórz zwyczajny
(Mustela putorius)

 

jenot
(Nyctereutes procyonoides)

 

przez cały rok;

 

norka amerykańska
(Mustela vison)

 

 

szop pracz
(Procyon lotor)

 

 

piżmak
(Ondatra zibethicus)

 

od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych - przez cały rok;

 

zając szarak
(Lepus europaeus)

 

od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia;

 

dziki królik
(Oryctolagus cuniculus)

 

 

jarząbek
(Tetrastes bonasia)

 

od dnia 1 września do dnia 30 listopada

 

 

bażant
(Phasianus ssp.)
koguty od dnia 1 października do końca lutego
kury wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;
dnia 31 stycznia

 

kuropatwa
(Perdix perdix)

 

od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia

 

gęś gęgawa
(Anser anser)

 

od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia;

 

gęś zbożowa
(Anser fabalis)

 

od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia,

 

gęś biatoczelna
(Anser albifrons)

 

 

krzyżówka
(Anas platyrhynchos)

 

od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia

 

cyraneczka
(Anas crecca)

 

 

głowienka
(Aythya ferma)

 

 

czernica
(Aythya fuligula)

 

 

łyska
(Fulica atra)

 

 

słonka
(Scolopax rusticola)

 

od dnia 1 września do dnia 21 grudnia

 

gołąb grzywacz
(Columba palumbus)

 

od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada
Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w ust. 1-3, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.

 

 

 


 

 

Dz.U.05.48.459
2009.10.16      zm.        Dz.U.2009.163.1303    § 1ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 marca 2005 r.

w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne
(Dz. U. z dnia 25 marca 2005 r.)
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się okresy polowań na następujące zwierzęta łowne:
    1)    jelenie szlachetne:
a)    byki - od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
b)    łanie - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,
c)    cielęta - od dnia 1 października do końca lutego;
    2)    jelenie sika (byki, łanie i cielęta) - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
    3)    daniele:
a)    byki - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia,
b)    łanie i cielęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
    4)    sarny:
a)    kozły - od dnia 11 maja do dnia 30 września,
b)    kozy i koźlęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
    5)    dziki:
a)     odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego - przez cały rok,
b)    lochy - od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia;
    6)    muflony:
a)    tryki - od dnia 1 października do końca lutego,
b)    owce i jagnięta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
    7)    borsuki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok;
    8)    tchórze i kuny (leśne i domowe) - od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok;
    9)     lisy - od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
    10)     norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze - przez cały rok;
    11)    piżmaki - od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych - przez cały rok;
    12)    zające szaraki i dzikie króliki - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia;
    13)    bażanty:
a)    koguty - od dnia 1 października do końca lutego,
b)    kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;
    14)    kuropatwy - od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia;
    15)    krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;
    16)     gęsi:
a)    zbożowe i białoczelne - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia,
b)    gęgawy - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia;
    17)    łyski - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;
    18)    gołębie grzywacze - od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;
    19)    słonki - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia;
    20)    jarząbki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada.

2. Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

3. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.

4. Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w ust. 1-3, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.

5. Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.


§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz z 2004 r. Nr 76, poz. 729) w zakresie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.


§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.


________
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808.

 

 

 


Dodaj komentarz!!!!! ZABEZPIECZENIE PRZED SPAMEM I ROBOTAMI INTERNETOWYMI !!!!!Joomla CAPTCHA

Gościmy na stronie ...

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Znajdź na stronie ...